Majetek DHNM

Modul MajetekDHNM řeší evidenci a odepisování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Zajišťuje výpočet a evidenci daňových odpisů podle zákona o dani z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje měsíční odepisování DHNM rovnoměrným nebo výkonovým způsobem s možností nastavení vlastní velikosti účetního odpisu. Modul dále řeší odepisování investičních transferů dle účetního standardu 708 a to hromadně nebo dle jednotlivých typů transferů. Řeší kategorizaci majetku a nastavení a sledování požadovaného účetního zůstatku dle účetního standardu 708. Modul řeší měsíční zaúčtování účetních odpisů a odpisů investičních transferů s návazností na číselníku NS a JU převodem do účetnictví a poskytuje potřebné tiskové sestavy s přehledy účetních a daňových odpisů, zůstatkových cen, vyřazených a zařazených karet, inventurní soupisy, detaily karet DHNM.

Modul MajetekDHNM umožňuje evidovat pozemky. U pozemků se eviduje číslo katastru, parcely, oddíl parcely a díl parcely. Dále eviduje kupní cenu, výměru pozemku a jejich změny.


Vlastnosti modulu Majetek DHNM