Střediskový deník

Modul Deník zajišťuje evidenci rozpisu pracovní doby (docházky), odebraných obědů a stravenek, výplat cestovného nebo paušálních náhrad a export těchto dat do modulu Mzdy pro jednotlivé pracovní poměry zaměstnanců. Poskytuje hromadné kopírování denních rozpisů mezi jednotlivými pracovními poměry a datumy. Deník dále umožňuje evidenci provedených výkonů jednotlivých pracovních poměrů a středisek a eviduje výkony dílen. Pořízené výkony dále slouží jako podklad pro sestavení fakturace pro ŘSD s možností exportu dat na ŘSD. Výkony dále vstupují do výpočtu vnitropodnikového účetnictví. Modul dále umožňuje evidovat popis počasí a popis dne pro jednotlivá střediska a datum. Modul poskytuje množství tiskových sestav od pracovní výčetky, přehledy stravného, obědů, paušálů a stravenek po přehledy prováděných výkonů.


Vlastnosti modulu Střediskový deník